Individnivå

- identifisere og iverksetje tiltak

Risikoutsette barn og unge skal identifiserast så tidleg som mogeleg. Formålet med tidleg innsats er å førebyggje ulike former for utanforskap, og ein skal syte for ei systematisk og langsiktig oppfølging så lenge behovet er til stades.