Einingsnivå

Tverrfagleg samhandling er av stor betydning for tidleg innsats og rett help til rett tid ovanfor risikoutsette barn og unge.

Gjennom tverrfagleg samhandling får tenestene betre og gjensidig forståing og oversikt over kvarandre sine oppgåver og vert betre til å koordinere innsats og ansvar slik at oppfølginga vert meir heilhetleg og samanhengande.