Kommunenivå

- øvste politiske og administrative leiing

Overordna strategiar, planar og prosedyrar som støttar opp under tverrfagleg samarbeid og viser korleis arbeidet skal prioriterast over tid.